Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

Staj

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERE DUYURU

Bölümümüz öğrencileri lisans eğitimlerini başarı ile tamamlayabilmek için, 4. (dördüncü) yarıyıl ve 6. (altıncı) yarıyıl sonunu takip eden yaz aylarında 2 (iki) dönem halinde staj yapmak zorundadırlar.

Staj yapacak öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı belgeler aşağıda verilmiştir.

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ
GENEL İLKELER

1) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 18'inci ve Geçici 12'nci maddeleri hükümleri uyarınca staj yapacak öğrencilerimizin anlaşmalı oldukları işletmelere Devlet Katkısı uygulaması olacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletmede mesleki eğitim gören, staj yapan ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler, staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim kurumu öğrencilerinin yaptıkları stajlar kapsam dışındadır.

Başka bir ifade ile Üniversitemiz öğrencilerinin stajlarını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde ya da başka bir kamu kurumunda yapması halinde, ayrıca öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan öğrencilerin staj yapması durumunda Devlet Katkısı olmayacaktır.

2) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25'inci maddesinde, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez, hükmü bulunmaktadır.

3) İşletmeler, öğrenci ile yapılan staj sözleşmesinde belirledikleri ücretleri, kanun gereği her ayın onuncu gününe kadar öğrencinin banka hesabına öder.

Bu bağlamda, kamu kurumu dışında staj yapan öğrenciye ödeme yapan işletmenin hak kazandığı Devlet Katkısı tutarının ödenebilmesi için işletmenin yaptığı ödeme ile ilgili (banka dekontu, bordro vb.) kanıtlayıcı belgelerin aynı gün içeresinde Fakülteye faks (0286 2180541) veya e-posta (mfcomu.edu.tr) yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde katkı ödemesi gerçekleştirilecektir. Eğer işletme, staj yapan öğrenciye ücret ödemiyorsa Devlet Katkısından yararlanamayacaktır.

ÖNEMLİ!!!

Öğrencinin staj yapacağı işletmenin ücret ödeyip ödemeyeceği ile ilgili aşağıda belirtilen formun doldurulup fakslanması gerekmektedir. (En geç staja başlanılan ilk günde bu işlemin yapılması gerekmektedir.)

Ücret Bilgi Formu için tıklayınız...

Eğer staj yapılan işletme ücret ödeyecekse ikinci aşama olarak öğrenci, işletme ve Fakülte ile sözleşme imzalanacaktır. Bu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenip imzalanacaktır. Bir nüshanı işletmede bir nüshası Fakültede saklanacaktır. (En geç staja başlanılan ilk günde sözleşme doldurulup, öğrenci ve staj yapılan işletme tarafından her sayfası imzalandıktan sonra Fakülte imzası için Fakültemize gönderilmesi gerekmektedir.)

STAJ KOMİSYONU

 Görev  Adı - Soyadı
 Komisyon Başkanı Dr. Öğr.Üyesi Akın ALTEN
 Üye Arş.Gör.Dr. Burcu İLERİ
 Üye Arş.Gör.Ersin ORAK

Ekler

180-guidelines-for-internship-report-at-comu.doc
Internship application form.doc
Internship_Report Form.doc
İşverenin Stajyer Değerlendirme Anketi.docx
Staj başarı belgesi.doc
Staj başvuru belgesi.docx
Staj-sozlesme.docx
Staj_bilgi_formu.doc