Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

Ders İçerikleri

                          Ders İçerikleri   

MAT 151    Genel Matematik –I

Sayılar, fonksiyonlar, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, maximum ve minimum değerleri, ortalama değer teoremi ve uygulamaları, maximum ve minimum problemleri, l’ hospital kuralı ve grafik çizimleri, integral kavramı, basit integraller ve alan hesabı, sayısal integraller.

MAT 152   Genel Matematik -II

Üstel ve logaritmik fonksiyonlar, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, integral alma yöntemleri, has olmayan integraller ve kutupsal koordinatlardaki integraller, belirli integrallerin uygulamaları (hacimler, yüzey alanları ve yay uzunlukları), differansiyel denklemler, Bernoli denklemi, Laplace dönüşümler.

FİZ 135    Genel Fizik -I

Vektörlerin bileşkesi ve bileşenleri, denge, denge ve bir kuvvetin momenti, dogrusal hareket, newtonun ikinci kanunu ve çekim,  düzlemsel hareket, iş ve enerji, impuls ve momentum, dönüş hareketi, esneklik, harmonik hareketler, dalga hareketi, titreşen cisimler-ses, hidrostatik, sıcaklık-genleşme, iş ve ısı, ideal gaz ve maddenin atomlu görünüşü.

FİZ 136    Genel Fizik -II

Coulomb kanunu, elektrik alanı, elektrik potansiyeli, akım ve direnç, doğru akım evreleri,  mıknatıs alanı, akım taşıyan iletkenlere etkiyen mağnetik özellikler, bir akımın mağnetik alanı ve mağnetik özellileri,  indüksiyon   elektromotor kuvveti, sığa, dielektriklerin özellikleri, indüksiyon ve geçici   akımlar, alternatif akımlar  ve elektromanyetik dalgalar.

KİM 131   Genel Kimya -I

Atomun yapısı: elektronlar, çekirdeğin keşfi, atom numarası, atom kütlesi, atom spektroskopisi, bohr’a göre atom, periyodik sistem: periyodik sistem, enerji seviyeleri ve periyodik sistem, elektronların dalga özellikleri, elektron sipini, kuantum sayıları, atom yarıçapları, iyonlaşma potansiyeli, elektron affinitesi, kimyasal bağlar: moleküldeki elektronlar, iyon bağı, kovalent bağlar, bağların polarlığı, elektronegatiflik, bağ enerjileri ve elektronegatiflik sırası, rezonans, moleküllerin şekilleri ve hibrid orbitalleri, molekül orbitalleri. stokiyometri: atom-gram, en basit formüller, molekül formülleri, kimyasal reaksiyonlar, yükseltgenme sayısaları, yükseltgenme-indirgenme, kimyasal eşitliklerin denkleştirilmesi, kimyasal denklemlerden hesaplamalar, eşdeğer-kütle, gazlar, hacim, sıcaklık, basınç, polimer-v bağıntısı, v-t bağıntısı, kısmi basınçlar, hal denklemi, avagadro ilkesi, graham difüzyon kanunu, kinetik teori, kinetik teori ve hal denklemi, ideal davranıştan sapmalar, kritik sıcaklık, genleşme ile soğuma,  katılar: katıların özellikleri, yapı tayini, uzay örgüsü, atomların istiflenmesi, katı çeşitleri, kristal enerjileri, katı hal yapısındaki bozukluklar.

KİM  132  Genel Kimya -II

Sıvılar ve hal değişimleri: sıvıların özellikleri, denge buhar basıncı, kaynama noktaları, ısınma ve soğuma eğrileri, faz diyagramları, çözeltiler: çözelti tipleri, konsantrasyon (derişim) ifadeleri, çözeltilerin özellikleri, elektrolitler, dissosyasyon (ayrışma ve iyonlar arası çekim kuvvetleri), çözünürlük, kolloidler, çözelti reaksiyonları: asitler ve bazlar, nötralleşme, poliprotik asitler, hidroliz ve amfoterlik, çözeltilerin stokiyometrisi, kimyasal kinetik: reaksiyon hızına etki eden faktörler, reaksiyona giren maddelerin tabiatı, reaksiyona giren maddelerin konsantrasyonu, sıcaklık, kataliz, çarpışma teorisi, mutlak hız teorisi, kimyasal denge: denge hali, kütlelerin etkisi, denge hesapları ve heterojen denge, denge derişimleri, sulu çözelti dengeleri: ayrışma, zayıf asit-bazların ayrışmaları, ayrışma sabitlerini kullanarak yapılan hesaplamalar, suyun ayrışması, ph ve titrasyon, tampon çözeltiler, kompleks iyonlar, çözünürlük ve çökelme, aynı zamanda kurulan dengeler, hidroliz dengeleri, elektrokimya: elektriksel iletkenlik, elektroliz.

TBK 179    Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Bilgisayar dersine giriş, genel kavram ve tanımlar, çalışma prensipleri, sistem elemanları, sayı sistemleri, disk işletim sistemleri, directory, file işlemleri, disket formatlama ve sistem disketi hazırlama, disk/disket veri alışverişi uygulamaları, basıc proğramlama dili, program akış diyagramları, ekran kontrolü, temel basıc komutları ve örnek uygulamalar, basit hesaplamalar, matris ve ekran grafik işlemleri, yazıcı kontrolü, disk/disket dosyaları, veri ve iletişimi, basıc program uygulamaları.  

ÇM 101    Çevre Mühendisliğine Giriş

Çevre kirliliğinin etkileri ve nedenleri, doğadaki döngüler, global çevre sorunları, suyun fiziksel özellikleri, su kalitesi, ötrofikasyon, su ortamının kendini yenileme kapasitesi, hava ortamı ve fiziksel yapısı, hava kalitesi kontrolunda temel prensipler, toprak kirliliği ve atıkların topraklar üzerinde yaptığı etkiler, gürültü kirliliği, radyoaktif madde kirliliği,  çevre kalitesi ile ilgili ekonomik ve kurumsal etkenler.

ÇM 102   Teknik Resim

Teknik resimin tanımı ve önemi, teknik resimde kullanılan takımlar ve çizim aletlerinin tanıtılması, teknik resimde kullanılan çizgi özellikleri ve kullanıldıkları yerler, norm yazı ve rakamlar, basit geometrik şekillerin çizimleri, izdüşüm ve izdüşüm metodları, eşlenik dik izdişüm, cisimlerin altı görünüşü, cisimlerin üç görünüşünün epür üzerinde gösterilişi, kesit düzlemleri ve kesit alma, kesit yüzeylerinin gerçek boyutlarının bulunması, koninin tabanının eğik bir düzlemde kesilmesi ve kesit alanının bulunması.

ÇM 201  Hidroloji ve Hidrojeoloji

Suyun yeraltında düşey dağılışı. Akifer ve akifer türleri. İçme ve kullanma amaçlı su kuyularının açılması ve işletmeye hazırlanması. Kaynak kaptajı ve geliştirilmesi. Karst hidrojeolojisi, karstın su ve çevre kirliliği ile olan ilişkisi. Sahil ovalarında tatlı su-tuzlusu girişimi problemleri. Su kimyası analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması. Kaplıca ve maden suları, bir havzaya ait hidrojeolojik etüt (drenaj alanının belirlenmesi, alansal ortalama yağış, yeraltı suyu bilançosu, kuyu hidroloji uygulamaları, kaynak azalma eğrisi analizleri ve yeraltı suyu düzeyi haritalarının hazırlanması). Yağış, buharlaşma, sızma ve akışın ölçülmesi ve ilgili verilerin değerlendirilmesi. Gelmesi muhtemel taşkın analizleri.

ÇM 202  Kemodinamik

Kütle transferinde kullanılan temel kavramlar: derişim, hacımsal hız, kütlesel akı tanımı, Fick Yasası, difüzyon yasası, difüzyon katsayıları; sulardan moleküler difüzyon, kütle transfer (tasarımı) katsayısı, katılarda difüzyon, arafazdan difüzyon, süreklilik eşitliği, kütle taşınımının uygulandığı işlemler, gaz-sıvı taşınım işlemleri, gaz absorbsiyonu, damıtma, sıvı ekstraksiyon, adsorbsiyon ve iyon değiştirme, kurutma, mumbranla ayırma, ters ozmoz, eletrodiyaliz sistemlerinde kütle transfer olayları ve transfer hızlarının uygulanışı.

ÇM 203    Statik-Dinamik

Mekaniğin temel prensipleri, eş kuvvet sistemi ve eşitlik koşulları, basit yapılar (kaldıraçlar, mesnetler), kinematiğin elemanları, Newtonun ikinci yasası, enerji ve moment metodları, 2 boyutlu katı cisimlerin dinamiği.

ÇM 204    Çevre Mikrobiyolojisi

Mikrobiyoloji laboratuvarı, mikrobiyolojinin konusu, gelişmesi, mikroorganizmalar ve önemi, mikroorganizmaların genel özellikleri ve hücre yapıları, mikroorganizmalarda gelişme ve çoğalma, mikroorganizmalarda çoğalma, mikroorganizmalarda madde değişimi ve enerji temini, mikrobiyolojik kültür yöntemleri, mikroorganizma ekolojisi, mikroorganizmalarda kalıtsal değişim, mikroorganizmalar ve çevre.

Laboratuvarda : Teorik olarak verilen parametrelerin deneyleri.

ÇM 205   Çevre Kimyası I                       

Sularda ve atıksularda önemli parametreler: Asidite, alkalinite, bulanıklık, renk, sertlik, klorürler, çözünmüş oksijen, BOİ, KOİ, katı maddeler, demir ve manganez, uçucu asitler. Çevrede iz elementler, kompleksler ve koordinasyon bileşikleri, iyon değişiminin esasları ve iyon değiştiriciler.

ÇM 206    Çevre Kimyası II

Klor kimyası, azotlu bileşikler ve azot dolanımı, siyanür kimyası, fosfor ve fosfatlar, florür, kükürt dolanımı ve sülfatlar, alifatik ve aromatik organik bileşikler, yağ - gres, pestisitler, deterjanlar, petrol ve petrol türevleri, hava kirliliğini oluşturan önemli bileşikler.

ÇM 207  Çevre Ekolojisi

Ekoloji ve ekosistemler. Ekosistemlerde enerji akışı. Organizasyon ve nüfus. Ekolojik çevrimler. Ekolojide sistemler ve modeller. Temel ekosistemler. Doğal kaynakların korunumu. Ekoloji ve çevre kirliliği. Ötrofikasyonun sınıflandırılması ve kontrolü. Yapay ekosistemler.

ÇM 208    Malzeme - Mukavemet

Malzeme Bilimine giriş ve tanımı, katıların davranışları ve mekanik özellikleri, malzemenin   mekanik davranışıyla ilgili hipotezler ve kavramlar, deformasyon ve birim deformasyon ilişkileri, gerilme ve deformasyon ilişkileri, malzemenin mekanik özellikleri.

ÇM 209   Akışkanlar Mekaniği

Birimler ve birim sistemleri, akışkan özellikleri, akışkanların statiği, hidrostatik basınç, düzlem ve eğrisel yüzeylere gelen hidrostatik basınç kuvvetleri, akışkanların kinematiği, lagrange ve euler yöntemleri, bir, iki ve üç boyutlu akımlar, ideal ve gerçek akışkanların bir boyutlu akımının temel denklemleri, laminer ve türbülanslı akımlar, ideal ve gerçek akışkanların iki boyutlu akımları, çevrintili ve çevrintisiz akımlar.

ÇM 210    Hidrolik

Basınçlı akımlar, sürekli ve yersel yük kayıpları, boru sistemleri ve çözümü, çok hazneli boru şebekeleri, serbest yüzeyli akımlar; üniform en kesit boyutlandırılması-hidrolik yönden en uygun kesit, ani ve tedrici değişken hareketler-özgül enerji, yüzeysel (hidrolik) sıçrama, akım ölçüm sistemleri: savaklar, venturimetre, parshal savağı, cipoletti savağı.

ÇM 211/307  Mesleki İngilizce

Çevre mühendislği konularında teknik terimlerin tanıtılması ve uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış olan makaleler üzerinde teknik ingilizcenin gramer ve cümle yapılarının çalışılması. Çevre dergilerinde bilimsel makale yazılırken dikkat edilmesi gereken hususların örneklerle tartışılması.

BM 230    Bilgisayar Programlama

Bilgisayar programlamaya genel bakış. Temel tanımlar ve kavramlar. Bilgisayarın işlevsel mimarisi. Programlama, programlama dili, derleyici, deleme süreci, yapısal programlama. Alış çizgesi modeli. Yapısal programlama diline giriş: blok yapısı, basit ve yapısal veri türleri, ifadeler ve deyimler. Denetim yapıları, işlevler ve yordamlar. Bilgisayar kütükleri

ÇM 301    Çevre Mühendisliği Temel İşlemler I

Reaksiyon kinetiği ve reaktörler. Kimyasal çöktürme ve uygulamaları. Kimyasal arıtma. Nötralizasyon ve pH ayarlama. Dezenfeksiyon. Sertlik giderme (su yumuşatma). Dengeleme, dengelemenin teorik analizi.

ÇM 302   Çevre Mühendisliği Temel İşlemler II

Kimyasal oksidasyon. Havalandırma ve gaz transferi. Kimyasal kararlılaştırma. Kimyasal koagülasyon, flokülasyon, adsorpsiyon, adsorpsiyon kinetiği ve izotermler. İyon değişimi, yumaklaştırma ve uygulamalar. Sedimentasyon, flotasyon, vakum filtrasyonu.

ÇM 303   Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği

Bitki toprak-su ilişkisi, toprağın oluşumu toprak profili, toprak zonlarında pH, organik madde metal birikim, besin ve toksik elementlerin toprakta dağılımı ve bitkilere geçiş mekanizması, çeşitli ortamlardaki normal element miktarları, anomali kavramı, anorganik toksik maddeler, toprakta-bitkide-suda ağır metal kirlilik derecelerinin belirlenmesi. Toprak-su-yer altı suyunu etkileşimi, yas akifler, yas akımı – Darcy yasası–fiziksel karakteristik-suyun kimyasal karakteristiği, suların biyolojik-bakteriyolojik karaktens, asit yağmurları, inorganik kirleticiler ve limitler, organik kirletiler endüstriyel kirleticiler, standartlar, yas-akımında fiziksel-kimyasal prosesler, antroponejik etkiler ve yas kirlenmesi, gaz şeklinde maddeler ile yas kirlenmesi, yas’ nun akışkan maddeler ile kirlenmesi, yas’ın katı halde maddeler ile kirlenmesi. Atıksu arıtımının yas kalitesine etkileri, atıksuların yüzeysularına deşarjı, atıksuların yeraltına doğrudan deşarjı, radyoaktif atıksu bertarafı. Katı atıkların yer altı suyu kalitesine etkileri, pestisitlerin yas’ına etkisi. Yer altı suyu kirliliğinin ortamsal yapılımı, yer altı sularının kullanım kriterlerine göre sınıflandırılması, yer altı suyu kirliliğinin nedenleri, Katı atık maddeler, arazi kullanımları ve tarımsal aktivite, yolların etkileri, tarımsal etkiler.

ÇM 304    Biyolojik Prosesler

Mikrobiyal Dünya; mikrobiyal metabolizma ve büyüme, evsel atık sularda parazitler ve patojenler, indikatör mikroorganizmalar, su ve atık su dezenfeksiyonu, atık su arıtımına giriş, aktif çamur prosesi, aktif çamur prosesinde köpük ve yığın (bulk) oluşumu, damlatmalı filtrelerde biyofilm oluşumu mekanizması mikrobiyal büyümeye bağlı temel prosesler, atık su stabilizasyon havuzları, çamur mikrobiyolojisi, atık su ve çamurların anerobik sindirimi, kirlilik kontrol biyoteknolojisi, atık su arıtım sistemlerindeki kseneobiotik ve metallerin biyotransformasyonu atık su ve çamur deşarjının halk sağlığı üzerine etkisi.

ÇM 305   Su Kirliliği Kontrolü 

Hidrolik çevrim, saprobik sistem, askıda, yüzücü ve kolloidal maddeler, ısıl kirlenme, su kalitesini belirleyici anorganik unsurlar, toksik, radyoaktif ve güç ayrışabilen maddeler, organik unsurlar, su kirliliğinde azotlu maddelerin etkileri, su kirliliğinde fosforun ve fotosentezin etkisi, mikrobiyal kirlenme, akarsu kirlenmesi, göl kirlenmesi.

ÇM 306    İçme Suyu Arıtımı

İçme suyu kaynakları, içme suyunun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, su analizleri, su kalitesi standartları, su arıtma modelleri, ızgaralar, çökeltme, filtreler, su yumuşatma, dezenfeksiyon, su yapısının iyileştirilmesi, su arıtma prosesleri, dizayn kriterleri ve uygulamalar.  

ÇM 308  İstatistik

Çevre mühendisliğinde istatistiğe giriş, ihtimal teorisi, frekans analizi, parametrelerin tahmini, önemli ihtimal dağılımları, örnekleme dağılımları, hipotezlerin kontrolü, Annova testi, Regresyon analizi, Korelasyon. 

ÇM 309   Katı Atık Yönetimi

Katı atık yönetimindeki genel prensipler, katı atık tanımı ve sınıflandırılması, katı atıkların bertarafında kullanılan metodlar ve uygulanışı.

ÇM 310  Bilgisayar Destekli Tasarım

AutoCAD çizim ortamının tanıtımı. Çizim Temel Komutları. Seçim Temel Komutları. Düzenleme Komutları. Katmanlar Yaratma ve Yönetimi. Ölçülendirme ve Ölçülendirme Stilleri. Çizim Baskı Teknikleri. Örnek Proje Çalışması.

ÇM 311  Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)

Giriş (bilim, araştırma ve proje kavramları, Çevresel Etki Değerlendirmesinin felsefesi, tarihçesi ve amaçları), ÇED'le ilgili temel kavramlar (ÇED ve ÇED ön araştırmalarının aşamaları, içerikleri ve kullanım alanları. ÇED'in yöntem ve teknikleri (Örtmeler yöntemi, kontrol listeleri, etki matrisleri, Ağ/Sistem diyagramları ve kestirim yöntemleri). Çeşitli ortamlarda çevresel etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi (Su, hava, toprak, ekolojik, kültürel ve sosyo-ekonomik ortamların değerlendirilmesi), ÇED'le ilgili örnek çalışmalar, Kalkınma planları ve çevrenin korunması-geliştirilmesi programı (Ekleri-Çevre yasası ve ÇED yönetmeliği).

ÇM 401  Atık Suların Arıtılması                                        

Atıksuların kaynakları ve özellikleri, kanalizasyon sistemleri ve elemanları, kanal ağı şekilleri, kanalizasyon şebekelerinin planlama ve projelendirme esasları, kanallarda eğim ve hızlar, birleşik sistem kanal ağının projelendirilmesi, kanalların enkesit şekilleri, kanalların hidrolik hesabı, kanallarda kısmen dolu akış, atıksu kanallarının hidrolik hesabı, yağmur suyu kanallarının hidrolik hesabı, kuşaklama kanallarının hesabı, savaklar, yağmur suyu hazneleri, ters sifonlar, kanallara gelen yüklerin hesabı.

ÇM 402 Endüstriyel Atıksuların Arıtılması

Endstriyel atıksuların kaynakları, karakterizasyonu, arıtma ihtiyacı ve standartlar, ön arıtma, ülkemizde yaygın olarak faaliyet gösteren endüstri türlerinin atıksularının arıtım alternatifleri (tekstil, deri,  gıda, süt, metal, petrokimya vd.).

ÇM 403    Su Getirme ve Kanalizasyon

Giriş, nüfus tahminleri ve imar bilgisi (1/5000-1/1000’lik imar paftalarının tanıtımı), yönetmelikler, (kabuller) su alma hidroliği (memba çeşitleri, kuyular baraj ve göller) isale hatları, vantuz, tahliye, bupers, su depolama maslaklar, şebeke ağı, sevis alanları (boru basıncına bağlı olarak), terfi merkezlerinin planlaması, boru seçimi, su derbesi, basınç yükseltme, bina içi tesisat (sıklı tesisat) sistemi sayaç ve konut bağlantısı, sokak bilgisi (yol), pis ve temiz su bağlantısı. Belirli bir pafta üzerinden bir kaynaktan su yön alıp bir merkezde dağıtımın yapılması vb uygulamaları.

ÇM 404    İleri Arıtma Teknikleri

Ters osmoz, mikro, nono, veya ultra filtrasyon gibi fiziksel; UV, Ozon, Fenton’s reagent, ultrases veya elektro-kimyasal oksidasyon gibi kimyasal ileri arıtma teknolojilerinin ekonomik ve performans analizleri.

ÇM 405    Çevre Yönetim Sistemleri

Çevre Yönetim Sisteminin tanımı, Çevre Yönetim Sistemi Terimleri ve Kavramları, Çevre Yönetim Sisteminin Amaçları, Çevre Yönetim Sisteminden Etkilenecek Fonksiyonlar, Çevre Yönetim Sisteminin yapısı, çevre politikası, çevre yönetim programı, çevre eğitimleri, çevre yönetim sistemi ile ilgili belgeye bağlama işlemleri, belge kontrolü, çevre prosedürleri, acil hal hazırlığı ve bu hallerde yapılması gereken işler, işleme ve ölçme, Çevre Yönetim Sistemi Denetimi, Çevre Yönetim Sistemin ISO 14000 ile Kalite Standartları Sistemi ISI 9000 arasındaki bağlantı, Çevre Yönetim Sistemi ISO 14000 ile EMAS arasındaki bağlantı, Türkiye’deki yasal durum ve uygulamalar.

ÇM 406    Arıtma Çamurları

Arıtma çamurlarının tanımı ve çamur kaynakları. Çamurun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri. Arıtma çamurlarının bertarafında uygulanan yöntemler. Oluşan arıtma çamuru miktarının hesabı. Çamur stabilizasyonu. Çamurun suyunun alınması. Çamurun yoğunlaştırılması. Çamur şartlandırma işlemi. Nihai bertaraf yöntemleri arıtma çamurlarının arazide bertaraf edilmesi. Çamur dezenfeksiyonu. Arıtma çamurlarının bertarafı konusunda yasal mevzuatlar.

ÇM 407   Hava Kirliliği  ve Kontrolü

Hava kirliliğinin tanımı, çeşitleri, etki ve kaynakları. Meteoroloji, duman davranışı ve atmosferde dispersiyon. Uygulama. Hava kirletici kaynaklar. uygulama ve proje ile ilgili konuşma. Kirletici ve kaynak envanteri. Bacalar ve Hava kirliliğinin kontrolü. Partiküller ve arıtım alternatifleri. Baca gazı arıtım alternatifleri. Kükürt oksitlerin kontrolu. Azot oksitler ve kontrol yöntemleri. Çevre mevzuatı.

ÇM 408   Tehlikeli Atıkların Kontrolü

Tehlikeli atık tanımı, problemin ortaya çıkışı ve bakış açıları. Tehlikeli atıkların uzaklaştırılması, kaderi ve yol izleri. Tehliketli atık kaynakları, üreticileri. Tehlikeli atıkların taşınması. Tehlikeli atık yönetimi, belirlenmesi, listelenmesi. Tehlikeli atıkların arıtılması, depolanması ve uzaklaştırılması. T/S/D. T/S/D yöntem ve süreçleri. Tehlikeli atık arıtma teknikleri. Tehlikeli atıkların azaltılması, yeniden kullanımı ve geri çevrimi. Tehlikeli atıkların tesis içi ve yerinde uygulamaları. Isıl, fiziksel, kimyasal yöntemler. Tehlikeli atıkların yerleştirilmesi ve iyileştirilmesi. Tehlikeli atıklarla ilgili yasalar ve yasal düzenlemeler. Örnek çalışmaları.

ÇM 409/410  Bitirme Ödevi

İki yarıyıl süreli bu ders kapsamında, öğrenciler, ders sorumluları gözetiminde bölümce önceden ilan edilmiş konularda, bir ders danışmanı gözetiminde uygulamaya yönelik ödev hazırlarlar. Yapılan çalışma, bölüm akademik kurulu önünde savunulur, ve başarılı görülmesi halinde geçerli sayılır. Ödev konuları eğitim yılının başlangıcında ilan edilir.

 

SEÇMELİ DERSLER I 

ÇM 313   Ölçme Bilgisi ve Uzaktan Algılama

Eski ve yeni açı sistemleri, basit ölçme araçları, noktaların araziye çakılması, doğruların uzunluklarının ölçülmesi, Dilinme ve çıkma işlemleri, alan ölçümleri, üçgenlere ayırma, koordinat ve karışık yöntemler, ölçekler, çizgisel ve oransal ölçek, alanların büyütülmesi ve küçültülmesi, pantograf kullanımı. Planimetre ile alan ölçümleri, geometrik yöntemle temel prensiplerinin açıklanması. Nivelman kullanımı, nokta nivelmanı, profil nivelmanı ve yüzey nivelmanın açıklanması. Trigonometrik yöntemle düşey mesafelerin ölçümü teodolitin tanıtımı. Koordinat hesapları, temel ödevler, küçük nokta ve yan nokta hesapları. Poligonal, açık, bağlı, kapalı poligon çözümleri.

ÇM 315   Gürültü Kirliliği

Gürültü kirliliğinin tanımı: Ses dalgasının özellikleri, ses gücü ve şiddeti, seviyeler ve desibal, sesin özellikleri. Gürültünün insanlar üzerine etkisi: duyma mekanizması, normal duyma, duyma bozukluğu, zarar-risk kriterleri. Değerlendirme sistemleri: gürültü değerlendirme sistemlerinin amacı, Ln, Leg sistemleri. Gürültü kaynakları: noktasal, hareketli, yaygın kaynak. Gürültü kontrolü: Ölçüm cihazları ve metotları gürültüye karşı alınabilecek önlemler.

ÇM 317  Şehirsel Gelişme ve Çevre

İnsan yerleşmeleri hakkında –köy, orta ölçekli kent, büyük kent, metropol gibi- temel tanımlamalar. Şehirleşme, şehirsel gelişme, arazi kullanımı, nüfus yoğunluğu, kent makroformu gibi planlama ile ilgili temel kavramlar ve çevre boyutu. Şehirler ve neden oldukları çevre sorunları. Çevre sorunlarının planlama ile olan ilişkisi. Şehir planlama süreci. İmar mevzuatında planlama kademelenmesi ve çevre yaklaşımı. Çevre mevzuatında planlama.

ÇM 319 Atık Geri Kazanım Teknolojileri

Ders kapsamında, katı atık geri kazanımının amacı, uygulama şekilleri, geri kazanılacak atıkların toplanması, geri kazanılacak atıklara uygulanacak öğütme, boyutlarına ve yoğunluğuna göre ayırma, manyetik ve elektriksel alanlar yardımı ile ayırma, sıkıştırma gibi temel işlemler ve uygulanan teknolojiler, yakma, piroliz, gazlaştırma gibi termal geri dönüşüm teknolojileri, organik atıkların geri kazanımı amacıyla kullanılan kompostlaştırma, anaerobik çürütme gibi biyolojik işlemler, kentsel katı atık bileşiminde yer alan alüminyum kutular, kağıt ve karton, plastikler, camlar, metaller gibi geri kazanılabilir atıkların geri kazanım yöntemleri hakkında bilgi verilmektedir.

 

SEÇMELİ DERSLER II

ÇM 312   Çevre Sağlığı

Çevre sağlığının tarihsel gelişimi. Çevre sağlığı (deyimler- tanımlar). Epidemiolojik prensipler. Sağlığı koruma ve daha ileriye götürmenin ilkeleri. İnsan ve çevre arasındaki etkileşim. Hastalıklar ve çevre. Çevreye yönelik alınması gereken koruyucu hekimlik yöntemleri. Sağlığı etkileyen önemli fiziksel, biyolojik ve kimyasal etmenler ve bunların zarar vermesini önleme yöntemleri. Bulaşıcı hastalıkların epidemiolojisi. İnsan populasyonları, Demografi ve sağlık. Toksikoloji. İş ve işçi sağlığı.

ÇM 314   Kirlilik Önleme

Ders kapsamında kirlilik önleme yaklaşımının temel prensipleri, kirlilik önlemenin faydaları, karşılaşılan zorluklar, kirlilik Önleme araç ve metotları olarak çevresel etki değerlendirme, yaşam döngüsü değerlendirme, çevre teknolojisi değerlendirme, kimyasal değerlendirme, atık denetleme ve enerji denetlemenin kullanılması, kirlilik önleme teknikleri olarak proses ve teknoloji modifikasyonu, temizlik ve bakım, hammaddenin değiştirilmesi, tesis içi ve tesis dışı yeniden kullanımın değerlendirilmesi, enerjinin verimli kullanımı, kirlilik önleme metodu olarak arıtmanın hava, su ve katı atıklara uygulanması hakkında bilgi ve çeşitli sanayi dallarında kirlilik önleme uygulamalarından örnekler verilmektedir.

ÇM 316    Deniz Deşarjı

Deniz suyunun özellikleri (tuzluluk, sıcaklık, yoğunluk, pH, iz elementler, organik maddeler, deniz suyunun optik özellikleri ve ölçüm yöntemleri), nehir, yer altı suyu, erozyon ve/veya deşarj sistemleriyle karadan denize taşınan doğal ve/veya antropojenik kirleticilerin denizlere etkisi, oluşan kirliliğin olumsuz etkilerinin giderilmesi, Projelendirme öncesi deniz ortamında yapılması gereken ölçüm ve araştırmalar, Bakteriyel yok olma, T90, Deniz suyu kalite kriterleri, Atık su  deniz deşarjı öncesi atık su arıtımı, Deşarj parametreleri, Atık suların deniz ortamında seyrelmesi, Seyrelme hesapları, Jet yayılması ve ilk seyrelme(S1) hesabı, İkinci seyrelme (S2) hesabı, Üçüncü seyrelme (S3) hesabı, Deniz deşarjı tasarım kriterleri ve projelendirme esasları.

ÇM 318 Sürdürülebilir Kalkınma

Doğal kaynaklar ve ekonomi, klasik ekonomik kalkınma ilkeleri, sürdürülebilirlik ilkesi, tüketmeden kullanım, kamu yönetiminde olan doğal kaynaklar, sürdürülebilir yaşam tarzının zorlukları, sürdürülebilirlik için yatırım yapmak, kirlilik kontrolünün ekonomik hesabı, kirleten öder-kirleten temizler prensipleri, kalkınma, yoksulluk ve çevre kalitesi, kirleticilerin kaynakta önlenmesi ilkesi, dünya gösterge eğilimleri (endeksler), sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve makroekonomik göstergeler, kent ulaşımını yeşillendirmek, yerel marketler-globalleşme ikilemi, yenilebilir kaynakların kalkınma araçları olarak kullanılması, küresel güvenlik ve çevre. 

 

SEÇMELİ DERSLER III

ÇM 411    Proses Kontrolü ve Cihazları

Akış ölçerler, basınç ölçerler, sıvı seviyesi ölçerler, Çamur seviyesi ölçer, Sıcaklık, hız, kütle, yoğunluk, pH, indirgenme-yükseltgenme potansiyeli, toplam çözünmüş katı, çözünmüş oksijen, toplam organik karbon, kalıntı klor, gaz (O2, NH3, H2S, CH4) Oksijen tüketim hızı, Anaerobik biyolojik ortam, ölçerler, temel yapıları, çalışma ilkeleri kullanım alanları ve ticari olarak üretilen türleri.

ÇM 413   Çevre Ekonomisi

Genel iktisadi kavramlar. İktisadi sistemler. Üretim fonksiyonları, tüketici davranışları. Kayıtsızlık eğrileri. Fiyat teşekkülü. Elastiklik, rant. Sosyal refah kavramı ve Pareto optimumu. Dış tesirler. Çevre ve kalkınma. Sürdürülebilir kalkınma. Planlama. Finansman matematiği. Nominal ve etkili faiz. Maliyet unsurları, faydalı ömür ve maliyetlerin mukayesesi. Faydanın ölçülmesi. Fayda maliyet analizleri. Proje alternatiflerinin karşılaştırılması ve en ekonomik proje seçimi. Çevre kalitesinin ekonomik analizi. İnsan piyasa ve çevre. Özel ve sosyal maliyet. Kirleten öder prensibi ve uygulamaları. Arıtma maliyeti.

ÇM 415   Endüstriyel Ekoloji

Endüstriyel ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan yan ürünlerin çevre üzerindeki etkileri. Bir ürünün üretilmesinden atık olarak atılmasına kadarki sureçte ekolojiye verdiği zararların ekonomik maliyet analizi.

ÇM 417   Doğal Kaynaklar ve Çevre Planlama

Ekosistem, çevre ve kent ekosistemi. Doğal kaynaklar ve özelliklerinin tanımlanması. Kentsel gelişme, nüfus, arazi kullanım kararlarının doğal kaynaklara etkisi. Şehirlerin ekolojik etki izi. Sürdürülebilir şehirsel gelişme. Planlamada çevre kavramı ve çevre planlama kavramına giriş. Planlamada ekolojik yaklaşımlar. Mekansal çevre planlama.

 

SEÇMELİ DERSLER IV

ÇM 412 Çevre Hukuku

Hukukun temel kavramları. Hukuk bilimi ve hukuk sistemi. Hukukun kaynakları, kapsamı. Kamu yönetimi, yargı örgütü ve işleyişi hukuku. Hukuki yönüyle su, hava, toprak, gürültüye ilişkin sorunlar, alınabilecek önlemler. Hukuk alanında çevre mühendisliğine ilişkin gelişmeler. Türkiye’de ve yabancı ülkelerdeki gelişmeler. Sorumluluk hukuku ve çevre koruma açısından Türk özel hukukundaki yeri (kusur ilkesi, kusursuz sorumluluk ilkesi, Türk hukukunda çevre kirlenmesinden oluşan zararın tazminine ilişkin düzenlemelerde sorumluluk biçimleri). Kamu hukuku - özel hukuk (medeni hukuk, ticaret hukuku, fikir hukuku, devletler özel hukuku).

ÇM 414  Havza Planlama

Doğal kaynak olarak suyun korunması, sürdürülebilirlik, ekosistem ve havza kavramı. Planlamada havza yaklaşımı. Arazi kullanımı ve insan faaliyetlerinin su kalitesine ve havzalara etkisi. Kirlilik kaynakları. Havzada yer alan aktörler/karar verenler arasında işbirlikleri ve çatışmalar. Tarafların katılımı. Yasal çerçeve. Havza gelişim planlaması ve yönetimi. Bütünleşik  havza yönetimi. Ulusal ve uluslararsı deneyimler.

ÇM 416   Katı Atık Tesis Tasarımı

Katı atık yönetiminde yaygın olarak kullanılmakta olan transfer istasyonları, geri kazanım tesisleri, kompost tesisleri ve düzenli depolama alanlarının yer seçiminde dikkate alınacak unsurlar, tasarım kriterleri, gerekli üniteler ve ekipmanlar, tesislerin alan ihtiyacı konularında bilgi verilemektedir.

ÇM 418 Durgun Sular Bilimi

Durgun ve akarsuların tanımı ve sınıflandırılması, durgunsuların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ve yapıları, su-kara etkileşimi, durgun sularda yaşayan canlılar ve özellikleri, durgun sular ve çevre kirliliği, durgun suların taşıma kapasitesi, asidifikasyon, durgun sularda kirlenmeye neden olan unsurlar: bozunan organik materyaller, durgun sucul ortamda bulunan patojenler (hastalık yapıcı etmenler), organik kimyasal maddeler, besleyici elementler, ağır metaller, asitler, sediment, radyoaktivite, termal kirlenme.