Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

Projeler

BÖLÜM PERSONELİ TARAFINDAN YÖNETİLEN YA DA BÖLÜM PERSONELİNİN YERALDIĞI PROJELER
 

Prof. Dr. Çetin KANTAR

Görev

Proje Adı

Proje Türü

Destekleyen Kuruluş

Başlama

Bitiş

Yürütücü

Çanakkale Boğazı Kıyı Sularının Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kirliliği ile Hava Kalitesinin Araştırılması

BAP Altyapı

ÇOMÜ

2017

Devam

Yürütücü

Ardışık modifiye pirit-Fenton ve biyolojik arıtım sistemleri ile klorlu fenol bileşiklerinin arıtımı

TÜBİTAK (1001)

TÜBİTAK

2016

Devam

Yürütücü

Pirit malzemeli geçirgen reaktif bariyerlerde su sertliği ve hümik maddelerin Cr(VI) ile kirli yeraltısularının arıtımına etkisi

TÜBİTAK (1001)

TÜBİTAK

2014

2015

Yürütücü

Krom (VI) ile kirlenmiş atıksu ve yeraltı sularının pirit ile arıtılmasına yönelik yeni bir yöntem

TÜBİTAK (1001)

TÜBİTAK

2011

2014

Prof. Dr. Önder AYYILDIZ

Görev

Proje Adı

Proje Türü

Destekleyen Kuruluş

Başlama

Bitiş

Araştırmacı

Çanakkale Boğazı Kıyı Sularının Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kirliliği ile Hava Kalitesinin Araştırılması

BAP Altyapı

ÇOMÜ

2017

Devam

Araştırmacı

Ultrases Mekanik Kuvvet Etkisi Ile Uçucu Külün Yüzey Aktivasyonu Sağlanarak Asit Maden Drenajında Metal Giderimi

TÜBİTAK (3001)

TÜBİTAK

2017

Devam

Danışman

Zeytinyağı Atıksuyunun Anaerobik Arıtımında Ultrases Prosesinin Sistem Dinamiği Üzerine Etkisi

TÜBİTAK (1001)

TÜBİTAK

20012

2015

Yürütücü

Birleşik Ultrases ve Sıfır Yüklü Magnezyum (Mg0) ile Yeraltı Sularında Nitratın Kimyasal Denitrifikasyonu

TÜBİTAK (1002)

TÜBİTAK

2012

2013

Yürütücü

Birleşik Ultrases ve Klorin Dioksit Arıtma Sistemi ile Atıksularda KOİ ve Fekal Koliform Kirliliklerinin Giderilmesi

TÜBİTAK (1001)

TÜBİTAK

2006

2008

Yürütücü

Çanakkale Boğazı Kıyı Deniz Sularında Koliform Kirliliğinin Araştırılması

BAP

ÇOMU

2006

2009

Doç. Dr. Nilgün AYMAN ÖZ

Görev

Proje Adı

Proje Türü

Destekleyen Kuruluş

Başlama

Bitiş

Araştırmacı

Çanakkale Boğazı Kıyı Sularının Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kirliliği ile Hava Kalitesinin Araştırılması

BAP Altyapı

ÇOMÜ

2017

Devam

Yürütücü

İki Fazlı Anaerobik Sistemler ve Elektrohidroliz Yöntemler Kullanılarak Zeytin Karasuyunun Enerji Potansiyelinin Karşılaştırılması

TÜBİTAK (1001)

TÜBİTAK

2017

Devam

Yürütücü

Zeytinyağı Atıksuyunun Anaerobik Arıtımında Ultrases Prosesinin Sistem Dinamiği Üzerine Etkisinin Araştırılması

TÜBİTAK (1001)

TÜBİTAK

2011

2015

Yürütücü

Katı Atık Sızıntı Suyunun Anaerobik Arıtılabilirliğine Ultrases Prosesinin Etkisinin Araştırılması

TÜBİTAK (1001)

TÜBİTAK

2013

2014

Danışman

Sirke Fermantasyonu Atıksuyu ve Evsel Atıksulardan Elektrohidroliz ile Hidrojen Gazı Eldesi

TÜBİTAK (1001)

TÜBİTAK

2013

2014

Araştırmacı

Yaygın olarak kullanılan bir veteriner antibiyotiğinin, hayvan dışkısından biyogaz üreten havasız çürütme sistemlerine etkisinin araştırılması ve alıcı ortamlardaki akibetinin belirlenmesi

TÜBİTAK (1001)

TÜBİTAK

2010

2012

Danışman

Büyükbaş Hayvan Gübresi ve Evsel Atıksu Arıtma Çamurlarının Biyogaz Üretiminde Kullanılması

TÜBİTAK (2209)

TÜBİTAK

2014

2014

Yürütücü

Evsel Atıksulardan Elektrohidroliz Prosesi ile Hidrojen Gazı Formunda Enerji Eldesi

BAP

ÇOMU

2015

2016

Yürütücü

Zeytin karasuyunun anaerobik arıtılabilirliğinde fizikokimyasal prosesler ve ultrasesin ön arıtım olarak etkinliğinin incelenmesi

BAP

ÇOMU

2014

Devam

Yürütücü

Zeytin Karasuyunun Ardışık Kesikli Anaerobik Reaktörler İle Arıtılabilirliğinde Uygun Ön Arıtım Metodunun Belirlenmesi

BAP

ÇOMU

2013

2015

Araştırmacı

Büyükbaş Hayvanlarda Kullanılan Oksitetrasiklin Antibiyotiğinin Biyogaz Üretim Verimliliğine Etkisinin Belirlenmesi

BAP

ÇOMU

2010

2011

Yürütücü

Çevre Sorunları Araştırma ve Eğitim Laboratuvarının Temel Alt Yapısının Kurulması

GMKA

GMKA

2012

2014

Doç. Dr. Hasan Göksel ÖZDİLEK

Görev

Proje Adı

Proje Türü

Destekleyen Kuruluş

Başlama

Bitiş

Yürütücü

Çanakkale ve Yakın Çevresinde Ekoloji Bilinci Kazandırmak Amaçlı Doğa Eğitimi

TÜBİTAK

TÜBİTAK

2008

2009

Araştırmacı

Çanakkale Boğazındaki Evsel Kirliliğin Littoral Bentik Krustase (Arthropod) Kommünite Yapısı Üzerine Etkileri

TÜBİTAK

TÜBİTAK

2008

2009

Dr. Öğr. Üyesi Akın ALTEN

Görev

Proje Adı

Proje Türü

Destekleyen Kuruluş

Başlama

Bitiş

Araştırmacı

Çanakkale Boğazı Kıyı Sularının Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kirliliği ile Hava Kalitesinin Araştırılması

BAP Altyapı

ÇOMÜ

2017

Devam

Araştırmacı

Pirit malzemeli geçirgen reaktif bariyerlerde su sertliği ve hümik maddelerin Cr(VI) ile kirli yeraltısularının arıtımına etkisi

TÜBİTAK (1001)

TÜBİTAK

2014

2015

Doç. Dr. Sibel MENTEŞE

Görev

Proje Adı

Proje Türü

Destekleyen Kuruluş

Başlama

Bitiş

Araştırmacı

Çanakkale Boğazı Kıyı Sularının Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kirliliği ile Hava Kalitesinin Araştırılması

BAP Altyapı

ÇOMÜ

2017

Devam

Yürütücü

Çanakkale İli Hava Kalitesinin Organik, Inorganik Ve Mikrobiyolojik Kirlilik Düzeyinin Kronik Solunum Hastalıkları İle İlişkisi

TÜBİTAK (1001)

TÜBİTAK

2012

2015

Danışman

48-72 Aylık Ögrencilerin (48-60 Aylık ve 60-72 Aylık) Mevcut Çevre Bilincinin Belirlenmesi, Çevre Bilincinin Arttırılmasında Oyun ve Yaratıcı Drama Eğitiminin Katkısının Araştırılması

TÜBİTAK (2209)

TÜBİTAK

2015

2015

Yürütücü

Çanakkale İli’nde Havadan Kaynaklı Bakteri Konsantrasyonlarının İç ve Dış Ortam Havasında Belirlenmesi ve Kaynaklarının Araştırılması, BAP, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

BAP

ÇOMÜ

2010

2013

Yürütücü

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisinin Sağlıklı Bina Ölçeğinde Fırıldak Baca Emici H.9 (FBE) ile Elektrik Üretimine Katılması

BAP

ÇOMÜ

2010

2013

Arş. Gör. Dr. Burcu İLERİ

Görev

Proje Adı

Proje Türü

Destekleyen Kuruluş

Başlama

Bitiş

Yürütücü

Ultrases Mekanik Kuvvet Etkisi İle Uçucu Külün Yüzey Aktivasyonu Sağlanarak Asit Maden Drenajında Metal Giderimi

TÜBİTAK (3001)

TÜBİTAK

2017

Devam

Araştırmacı

Çanakkale Boğazı Kıyı Sularının Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kirliliği ile Hava Kalitesinin Araştırılması

BAP Altyapı

ÇOMÜ

2017

Devam

Yürütücü

Ultrasonik Mekanik Kuvvet Etkisiyle Modifiye Edilen Uçucu Kül ve Zeolit Adsorbentleri ile Sentetik Asit Maden Drenajında Metal Giderimi

BAP

ÇOMÜ

2017

Devam

Araştırmacı

Güncel ve Eski Pasalarda Asit Maden Drenajı Oluşum Potansiyelinin Jeokimyasal ve Statik Test Yöntemleri ile Araştırılması (Etili Kömür Ocağı Örneği, Çan-Çanakkale)

BAP

ÇOMÜ

2016

Devam

Araştırmacı

Tarımsal Sulamada Kullanılan Yenice ve Davutköy Göletlerinin (Yenice, Çanakkale) Fiziko-kimyasal Özelliklerinin ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması

BAP

ÇOMÜ

2014

2016

Bursiyer

Birleşik ultrases ve sıfır yüklü magnezyum (Mg0) ile yeraltı sularında nitratın kimyasal denitrifikasyonu

TÜBİTAK (1002)

TÜBİTAK

2012

2013

Doktora öğrencisi

Birleşik Ultrases ve Sıfır Değerlikli Metal Partikülleri (Al0 ve Mg0) İle Yeraltı Sularında Nitratın Kimyasal Denitrifikasyonu

BAP-DOP

Yıldız Teknik Üniversitesi

2013

2015